ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Gegevens ondernemer

Tralaluna, Casita on Wheels,
De Palts 5, 9436 PG Mantinge

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.tralaluna.nl

KVK: 55051162
BTW: 172960642B01

IBAN nummer Bank: NL24 KNAB 0254 8829 78 t.n.v. Tralaluna - Casita Luna
BIC: KNABNL2H

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen order via de webwinkel van Tralaluna. Door het plaatsen van een bestelling op de webwinkel van Tralaluna geeft de klant te kennen met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord te gaan.

2.2 Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 3 Aanbod en overeenkomst

3.1 Alle beschrijvingen, getallen en/of andere aanduidingen van de aangeboden artikelen zijn gedetailleerd en met zorg gedaan zodat zij een goede beoordeling van de klant mogelijk maken. Eventueel gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden artikelen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Tralaluna niet.

3.2 De overeenkomst tussen Tralaluna en klant komt tot stand op het moment dat de klant een bestelling heeft verzocht middels een email en de daarop volgende ontvangstbevestiging van Tralaluna schriftelijk heeft ontvangen.

3.3 Indien niet alles geleverd kan worden dan zal de klant hier per omgaande schriftelijk van op de hoogte gebracht worden.

3.4 Tralaluna is zonder opgave van redenen te allen tijde gerechtigd om bestellingen te weigeren of meer informatie bij de besteller op te vragen.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle prijzen vermeld op www.tralaluna.nl zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten en uitgedrukt in Euro’s.

4.2 Voor de verzending van de bestelde artikelen worden verzendkosten in rekening gebracht.

4.3 De in artikel 3.2 genoemde ontvangstbevestiging bevat een overzicht van de kosten van het bestelde product/de bestelde artikelen en de verzendkosten.

Artikel 5 Betaling

5.1 Betaling kan middels overschrijving op IBAN nummer Bank: NL24 KNAB 0254 8829 78 t.n.v. Tralaluna - Casita Luna BIC onder vermelding van het bestelnummer. Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling verwerkt.

5.2 De betaling dient volledig binnen 7 werkdagen na de besteldatum te worden voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze dagen reserveert Tralaluna het bestelde artikel voor de klant. Mocht Tralaluna na afloop van deze termijn de betaling niet hebben ontvangen, dan wordt het artikel weer vrijgegeven voor de verkoop.

Artikel 6 Verzending en levering

6.1 Tralaluna zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van artikelen.

6.2 Tralaluna bepaalt de wijze van verzending, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen. Verzending zal geschieden via PostNL, Tralaluna is niet verantwoordelijk voor vertragingen van deze vervoerder.

6.3 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Tralaluna kenbaar heeft gemaakt. Tralaluna wordt geacht aan haar verplichting tot levering te hebben voldaan, door verzending van het artikel/artikelen naar het door de klant kenbaar gemaakte adres. Indien blijkt dat deze gegevens niet correct zijn, dan is dat het risico van de klant.

6.4 Indien Tralaluna gegevens behoeft van de klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de klant deze gegevens aan Tralaluna beschikbaar heeft gesteld.

6.5 Tralaluna zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

6.6 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Tralaluna het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 De ondernemer blijft eigenaar van het bestelde product/ de bestelde producten tot het moment dat de overeengekomen prijs volledig is voldaan.

7.2 Met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud worden de leveringen van de ondernemer, komende van een order, als een geheel beschouwd. Daarom verblijft de eigendom van alle producten aan de ondernemer totdat alle doorde ondernemer te leveren producten door de consument zijn betaald.

Artikel 8 Herroepingsrecht

8.1 Bij de aankoop van een product/van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

8.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product/de producten en de verpakking. Hij zal het product/de producten slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product/de producten met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.3 Indien de consument gebruikt maakt van het herroepingsrecht komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

8.4 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 9 Privacy

9.1 De ondernemer zal de persoonsgegevens van consument verwerken en opnemen in een of meerdere bestanden. Deze bestanden zullen alleen voor gebruik van de ondernemer beschikbaar zijn. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens van consument is voor de ondernemer het kunnen nakomen van de overeenkomst die met consument is aangegaan, evenals het kunnen doen van aan de consument persoonlijk gerichte aanbiedingen en nieuws. De ondernemer houdt zich aan de wet bescherming persoonsgegevens en de gegevens van de consument zullen niet aan derden worden verstrekt.

9.2 De persoonsgegevens die door de ondernemer verwerkt worden, zijn alle gegevens die de consument invult op het bestelformulier in de webwinkel van de ondernemer.

9.3 Indien de consument geen prijs stelt op persoonlijke gerichte aanbiedingen of nieuws van de ondernemer, dan kan de consument dit schriftelijk aan de ondernemer laten weten. De consument zal dan geen mailing of andere vormen van nieuws en reclame ontvangen.

Artikel 10 Garantie

10.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

10.2 De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. Nagelaten verzorging 2. Opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid.

10.3 Aanspraak op garantie vervalt indien anderen dan door de fabrikant aangewezen service-/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

Artikel 11 Overmacht

11.1 In geval van overmacht is de ondernemer gerechtigd de levertijd te verlengen dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet is uitgevoerd, te annuleren, zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig zal zijn en zonder dat de ondernemer tot betaling van kosten en/of schade gehouden is voor de duur van de overmachtstoestand.

11.2 Indien de overmacht langer dan 1 (een) maand duurt, heeft de consument het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht dit rechtvaardigt.

11.3 De ondernemer zal de consument zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht situatie op de hoogte stellen.

11.4 Als overmacht wordt onder meer beschouwd storingen bij de ondernemer of leveranciers, werkstakingen, inkrimping van productie, gebrek aan voorraden en/of arbeidskrachten, in- en uitvoerbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, aanmerkelijke wijzigingen in de koersen etc.

Artikel 12 Klachten

12.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst zullen door de ondernemer serieus in behandeling worden genomen.

12.2 De klacht dient door de consument binnen bekwame tijd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

12.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

12.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil waarop artikel 13 van de algemene voorwaarden van toepassing is.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen de ondernemer en de consument welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter voor de vestigingsplaats van de ondernemer kennis.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Gegevens ondernemer

Tralaluna, Casita on Wheels,

De Palts 5, 9436 PG Mantinge

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.tralaluna.nl

KVK: 55051162
BTW: 172960642B01

IBAN nummer Bank: NL24 KNAB 0254 8829 78 t.n.v. Tralaluna - Casita Luna

BIC: KNABNL2H

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen order via de webwinkel van Tralaluna. Door het plaatsen van een bestelling op de webwinkel van Tralaluna geeft de klant te kennen met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord te gaan.

2.2 Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 3 Aanbod en overeenkomst

3.1 Alle beschrijvingen, getallen en/of andere aanduidingen van de aangeboden artikelen zijn gedetailleerd en met zorg gedaan zodat zij een goede beoordeling van de klant mogelijk maken. Eventueel gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden artikelen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Tralaluna niet.

3.2 De overeenkomst tussen Tralaluna en klant komt tot stand op het moment dat de klant een bestelling heeft verzocht middels een email en de daarop volgende ontvangstbevestiging van Tralaluna schriftelijk heeft ontvangen.

3.3 Indien niet alles geleverd kan worden dan zal de klant hier per omgaande schriftelijk van op de hoogte gebracht worden.

3.4 Tralaluna is zonder opgave van redenen te allen tijde gerechtigd om bestellingen te weigeren of meer informatie bij de besteller op te vragen.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle prijzen vermeld op www.tralaluna.nl zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten en uitgedrukt in Euro’s.

4.2 Voor de verzending van de bestelde artikelen worden verzendkosten in rekening gebracht.

4.3 De in artikel 3.2 genoemde ontvangstbevestiging bevat een overzicht van de kosten van het bestelde product/de bestelde artikelen en de verzendkosten.

Artikel 5 Betaling

5.1 Betaling kan middels overschrijving op IBAN nummer Bank: NL24 KNAB 0254 8829 78 t.n.v. Tralaluna - Casita Luna BIC onder vermelding van het bestelnummer. Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling verwerkt.

5.2 De betaling dient volledig binnen 7 werkdagen na de besteldatum te worden voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze dagen reserveert Tralaluna het bestelde artikel voor de klant. Mocht Tralaluna  na afloop van deze termijn de betaling niet hebben ontvangen, dan wordt het artikel weer vrijgegeven voor de verkoop.

Artikel 6 Verzending en levering

6.1 Tralaluna zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van artikelen.

6.2 Tralaluna bepaalt de wijze van verzending, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen. Verzending zal geschieden via PostNL, Tralaluna is niet verantwoordelijk voor vertragingen van deze vervoerder.

6.3 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Tralaluna kenbaar heeft gemaakt. Tralaluna wordt geacht aan haar verplichting tot levering te hebben voldaan, door verzending van het artikel/artikelen naar het door de klant kenbaar gemaakte adres. Indien blijkt dat deze gegevens niet correct zijn, dan is dat het risico van de klant.

6.4 Indien Tralaluna gegevens behoeft van de klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de klant deze gegevens aan Tralaluna beschikbaar heeft gesteld.

6.5 Tralaluna zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

6.6 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Tralaluna het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 De ondernemer blijft eigenaar van het bestelde product/ de bestelde producten tot het moment dat de overeengekomen prijs volledig is voldaan.

7.2 Met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud worden de leveringen van de ondernemer, komende van een order, als een geheel beschouwd. Daarom verblijft de eigendom van alle producten aan de ondernemer totdat alle door de ondernemer te leveren producten door de consument zijn betaald.

Artikel 8 Herroepingsrecht

8.1 Bij de aankoop van een product/van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

8.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product/de producten en de verpakking. Hij zal het product/de producten slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product/de producten met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.3 Indien de consument gebruikt maakt van het herroepingsrecht komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

8.4 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 9 Privacy

9.1 De ondernemer zal de persoonsgegevens van consument verwerken en opnemen in een of meerdere bestanden. Deze bestanden zullen alleen voor gebruik van de ondernemer beschikbaar zijn. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens van consument is voor de ondernemer het kunnen nakomen van de overeenkomst die met consument is aangegaan, evenals het kunnen doen van aan de consument persoonlijk gerichte aanbiedingen en nieuws. De ondernemer houdt zich aan de wet bescherming persoonsgegevens en de gegevens van de consument zullen niet aan derden worden verstrekt.

9.2 De persoonsgegevens die door de ondernemer verwerkt worden, zijn alle gegevens die de consument invult op het bestelformulier in de webwinkel van de ondernemer.

9.3 Indien de consument geen prijs stelt op persoonlijke gerichte aanbiedingen of nieuws van de ondernemer, dan kan de consument dit schriftelijk aan de ondernemer laten weten. De consument zal dan geen mailing of andere vormen van nieuws en reclame ontvangen.

 

Artikel 10 Garantie

10.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

10.2 De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. Nagelaten verzorging 2. Opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid.

10.3 Aanspraak op garantie vervalt indien anderen dan door de fabrikant aangewezen service-/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

 

Artikel 11 Overmacht

11.1 In geval van overmacht is de ondernemer gerechtigd de levertijd te verlengen dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet is uitgevoerd, te annuleren, zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig zal zijn en zonder dat de ondernemer tot betaling van kosten en/of schade gehouden is voor de duur van de overmachtstoestand.

11.2 Indien de overmacht langer dan 1 (een) maand duurt, heeft de consument het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht dit rechtvaardigt.

11.3 De ondernemer zal de consument zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht situatie op de hoogte stellen.

11.4 Als overmacht wordt onder meer beschouwd storingen bij de ondernemer of leveranciers, werkstakingen, inkrimping van productie, gebrek aan voorraden en/of arbeidskrachten, in- en uitvoerbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, aanmerkelijke wijzigingen in de koersen etc.

 

Artikel 12 Klachten

12.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst zullen door de ondernemer serieus in behandeling worden genomen.

12.2 De klacht dient door de consument binnen bekwame tijd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

12.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

12.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil waarop artikel 13 van de algemene voorwaarden van toepassing is.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

 

13.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

13.2 Van geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen de ondernemer en de consument welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter voor de vestigingsplaats van de ondernemer kennis.